Skip to content

Motverka kristen etik

09 mars 2010

Tuve Skånberg skriver i Världen Idag att vi i vårt samhälle brottas med stora moraliska problem. Politiker i såväl Moderaterna som Piratpartiet har fuskat i sina primärval – något som hade varit otänkbart på 1960-talet. Dessutom har två partiledare som ställer upp i valet skattefuskat. Denna trend är negativ, och alltså självklart en del i en förlorad kristen etik. Skånbergs lösning på problemet? Återupptäck kristen etik! Som exempel på god moral tar han upp Tage Erlander, och hela hans artikel osar av nostalgisk längtan tillbaka till en tid då katekesen och de tio budorden lärdes ut i skolan. Han begår som så många kristna misstaget att hålla de tio budorden som den främsta anledningen till den goda moralen i samhället.

Vad säger då de tio budorden? De finns förstås i olika versioner, så jag väljer att ta orden från Luthers katekes, som ju Skånberg så längtansfyllt drömmer om. De är uppdelade enligt mönstret: först själva budet, sedan en förklaring till det.

I. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

Vi skola frukta och älska Gud, och sätta all tro och lit till honom.

Frukta och älska Gud, sätta all tro och lit till honom. Vad innebär det i praktiken? Ja, det innebär förstås att om man följer det bokstavligt ska man inte ifrågasätta Gud. Eftersom kyrkans är Guds ställföreträdande på jorden blir det därför naturligt att – om man följer detta – inte ifrågasätta kyrkan.Alltså: Lyd auktoriteten!

II. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova.

Frukta och älska Gud, och inte missbruka hans namn. Vad är då att missbruka hans namn? Förmodligen att säga ”Jehova, vilken god fisk” eller liknande. Inte använda hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri. Man får alltså inte använda judendomens tetregrammaton, JHVH, i vidskepliga syften – för om man gör det kommer Gud att straffa en! Självemotsägelse, någon?

III. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära det.

Frukta och älska Gud, och helga vilodagen. Katekesen verkar dock inte tycka att vilodagen är så viktig, utan blandar bort korten lite, och babblar på om att hålla Guds ord heligt. Oviktigt bud? Ja, då går vi vidare till nästa.

IV. Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta eller förtörna våra föräldrar och herrar, utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen.

Frukta och älska Gud, och inte förakta föräldrarna. Inte för att jag förstår kopplingen här. Vi ska frukta och älska Gud, så att vi älskar och lyder våra föräldrar. Visst. Även här är i alla fall budskapet enormt tydligt: lyd dina föräldrar, lyd Gud – lyd auktoriteter!

V. Du skall icke dräpa.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke skada vår nästa till hans liv eller vålla honom lidande, utan hjälpa och bistå honom i alla faror och levnadsbehov.

Frukta och älska Gud, så att du inte dödar någon. Jag säger som många förr har sagt: om anledningen till att kristna inte dödar någon är att de är rädda för Gud, då vet jag inte om jag vill befinna mig i närheten av dem. Och framför allt förstår jag inte hur de på basis av detta kan påstå sig vara moraliskt överlägsna. Annars är respekten för liv en mycket fin liberal grundidé, som även dellas av vissa tolkningar av kristendomen. Ärligt talat: hur många har dödats i liberalismens namn? Förmodligen några stycken här och var. Hur många har dödats i kristendomens namn? Jag vet inte säkert, men niosiffrigt är inte alls en orimlig gissning. Så mycket för att icke dräpa. De var väl inte tillräckligt rädda för Gud.

VI. Du skall icke begå äktenskapsbrott.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi föra ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka.

Frukta och älska Gud, så att vi är rena i såväl ord som gärningar. Äktenskapsbrott är alltså inte bara att  ha sex med någon annan än ens äkta maka, utan all sex utanför äktenskapet – och även ord. Vad det innebär exakt, att man ska vara ren och tuktig i ord, övergår mitt förstånd. Man kanske inte ska prata om sex. Det där fula. Att ära sin maka, förresten; dessa bud är uppenbart skrivna för heterosexuella män. Vilket århundrade passar det bäst i? Att exkludera homosexuella, då hamnar vi väl på 1900-talet, men här exkluderas även kvinnor. 1800-tal.

VII. Du skall icke stjäla.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss, utan förhjälpa därtill, att hans gods och näring må förkovras och beskyddas.

Frukta och älska Gud, så att vi inte stjäl saker. Här, liksom femte budet, är det en fin princip som försvaras. I detta fall den fina liberala principen om äganderätt. Fast inte från en äganderättssynpunkt, eller ens respekt för människan, utan för att man fruktar Gud. Som sagt – vari ligger den moraliska överlägsenheten? Jag stjäl inte Tuve Skånbergs skor för att det är hans, och jag respekterar äganderätt. Han stjäl inte mina för att han är rädd för Gud.

VIII. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.

Frukta och älska Gud – igen. Denna gång för att inte baktala någon. Tänka väl om folk. Och det är väl fint. Synd bara att det direkt motsäger sig självt: om man tror Guds uppmaningar, och fruktan för Gud, krävs för att man ska tänka väl om folk, då tänker man väl inte väl om folk?

IX. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.

Frukta och älska Gud så att vi kan respektera annans egendom. Detta verkar också innefatta att man inte ”under sken av lag och rätt” ta annans egendom – alltså, även om du har laglig rätt till någons bil (av någon anledning) ska du inte ta den. Tja, det kan man väl tycka. Och om Gud säger så, kanske det är bäst att vi lyder.

Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.

Frukta och älska Gud, så vi inte vill ha någonting som någon annan har. Någon annan är alltså i sammanhanget någon annan man, och någonting denne man har är till exempel hans hustru eller tjänarinnor. Avundsjuka är bannlyst, men patriarkatet är starkt. Det var det tionde och sista budordet. Katekesen har dock ett sista litet tillägg:

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?
Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

Gud hotar att straffa alla dem som överträda dessa bud; därför skola vi frukta för hans vrede, så att vi icke bryta mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar han alla dem som hålla dessa bud; därför skola vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.

Bara läs vad som står! Vi ska frukta honom, för att han straffar en om man bryter hans bud. Och så även i tredje och fjärde led. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och idén om rättssäkerhet håller ju inte med Gud, utan att straffa i flera led är fullständigt acceptabelt. Om vi däremot älskar honom kommer han inte straffa oss. Fin moral. Påminner han inte lite om en maffiaboss, den där Gud?

Detta är alltså det dokument Tuve Skånberg ser som den viktiga kristna etik som ska återinföras i Sverige. Detta är dock långt ifrån den enda tokigheten han tar upp. Han menar också att västvärlden är rik på grund av det sociala ansvar och den kristna hederlighet vi nyttjat genom tiderna.

Etik och hederlighet lönar sig faktiskt. Anledningen till att de västliga demokratierna har varit så ekonomiskt framgångsrika finns inte enbart i marknadsekonomin, utan i marknadsekonomin baserad på socialt ansvar och hederlighet.

Tuve Skånberg

Detta är bortom historielöshet. Anledningen till att de västliga demokratierna har varit så ekonomiskt framgångsrika ligger till mycket, mycket stor del i att man med våld, kolonialism och imperialism tryckt ned krafter som hotat, tvingat omvärlden på knä, för att de ska lyda en. Ta Indien som ett exempel. Genom i princip hela världshistorien fram till 1700-talet var det världens rikaste land. Från 1500-talet kom vinsthungrande kristna länder som Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Portugal och utnyttjade interna konflikter i landet, etablerade kolonier, och började med att subtilt suga ut landet. Det subtila utsugandet övergick sedemera till ett mindre subtilt sådant. Under perioden 1750 till 1950, en period av medicinska och vetenskapliga framsteg, när vaccin upptäcktes, hygienens betydelse framkom, penicillinet uppfanns, och så vidare, sjönk Indiens medellivslängd. Den sjönk! Varför? Deras ekonomiska standard under brittiskt styre förringades totalt. Britterna, de blev dock glada och nöjda.

Detta säger förvisso inte helt emot Skånbergs argumentation. Detta är hur ”socialt ansvar och hederlighet” gärna yttrar sig, i länder med en god, kristen etik. Det var nämligen inte för att tjäna pengar de var där. Eller kanske lite, men också för att civilisera dessa vildar och barbarer. Allt från stamsamhällen i Västafrika till högkulturer med långt mer utvecklad kultur, teknik, byggnadskonst och dylikt, som Indien. Allt skulle civiliseras. De kan ju inte ha en civilisation om de inte har en flagga! Och framför allt – de var inte civiliserade, för de var inte kristna. Man måste kristna dem, och se till att de anammar de civiliserade ideal kristendomen kom med.

Detta är dock inte vad jag skulle kalla socialt ansvar och hederlighet. Men jag kanske bara är ociviliserad, oetisk, och har fel bild av vad socialt ansvar och hederlighet innebär? Jag är ju trots allt inte kristen.

Nå, men för att återgå till Tuve Skånberg: för att komma till rätta med de stora moraliska problem vi har i samhället – att en moderat och en piratpartist fuskat i sina partiers respektive primärval, samt att två partiledare har skattefuskat – måste alltså skolan återigen få en värdeöverförande funktion. Kristendomen ska spridas med skolan, så att vi får lika goda samhällsmedborgare som Tage Erlander.

Det behövs en återupptäckt av den klassiska kristna etiken som gav tidigare generationer en inre etisk kompass, en inbyggd, intuitiv känsla för rätt och fel – ett vaket samvete, om man så vill.

Den känsla för rätt och fel som rättfärdigat dödandet av hundratals miljoner människor, den etik som lett till en tro på auktoriteter som Stalin, Mussolini et cetera – att älska och frukta, eller hur var det? Det läskigaste är att han inte ens skriver om en modern kristen etik, en ”låt gå för det mesta”-etik, som till exempel Svenska kyrkan driver. Nej – Skånberg vill ha den klassiska kristna etiken. 1800-tal, tack!

Vad kristendomen har lett till genom tiderna, vad de tio budorden säger, det är vad Tuve Skånberg vill ha tillbaka. Man ska i så tidiga år som möjligt lära sig att älska och frukta auktoriteter, och lära sig att inte vara vidskeplig – för då kommer Gud och straffar en! Tuve Skånberg är historielös och verkar helt okunnig om vad kristendomen bidragit med till historien. Dock verkar han se den klassiska kristendomen som den mest upphöjda formen av moral, och vill således tillbaka till 1800-talet. Han har också vid två tillfällen lagt fram motioner om att förbjuda hädelse – man ska inte få kränka denna vackra etik.

Att i högsta möjliga grad motverka denna kristna etik är ytterst viktigt, om vi vill behålla frihetliga värden, mänskliga rättigheter, och ett väl fungerande samhälle. Ett samhälle utan kristna idéer som synd och skam, som slipper sexualneurotisk, auktoritär fascism.

Motverka kristen etik!


Annonser
31 kommentarer leave one →
 1. På Ven permalink
  09 mars 2010 19:49

  Självklart var det bättre förr när vi som har osynliga låtsaskompisar i himlen hade mer att säga till om…

 2. 09 mars 2010 20:11

  Så jävla bra! Oerhört snygg sågning, för mitt inre kan jag verkligen se hur Tuve sakta faller mot marken ackompanjerad av varningsropet ”TIIIMMMBEEEEER!”

  MVG. Minst! :D

 3. 09 mars 2010 20:11

  Hej.

  Vill bara nämna att jag är kristen sedan många år.
  Gick dock sedan många år ur Svenska Kyrka.

  Det går alldeles utmärkt att vara Piratpartist med min tro.
  Har t.o.m suttit i en frikyrka med olika Piratparti-tröjor. Dock har jag tagit av mig Pp-kepsen :)

  Ha det bra alla//AV

 4. 09 mars 2010 20:13

  Vill verkligen hedra en utomordentligt välskriven bloggpost med något intressantare än ett ‘+1’, men…

  …Det är helt enkelt så att jag håller med om det mesta, så det finns just inte så mycket mer att säga än så.

  Har vi fel så ses vi i helvetet ;)

 5. 09 mars 2010 20:29

  Kul!

  Ja, som du märker, så går det inte alltid att hålla sig till kortare texter…

  Du är onekligen mer än en smula elak när du fokuserar på förklaringarna i Katekesen, snarare än själva budorden.
  Nog för att jag har sågat budorden.

  Inte lika skönt som George Carlin:

  Men ändå med en viss finess, och några alternativa budord som jag tycker är mycket bättre än de tio gamla bibliska lagarna:

  http://tantrikblog.wordpress.com/2009/07/21/karlekens-nio-bud/

  Nå, jag ser fram emot flera lååååånga bloggposter från dig i framtiden…

 6. 09 mars 2010 20:32

  tl;dr

 7. 09 mars 2010 20:33

  Nog kan det ses som en smula elakt att fokusera på katekesen – men det är ju den kristna moral Tuve Skånberg uttalat vill tillbaka till!

 8. 09 mars 2010 21:00

  Jättebra bloggpost! :)

 9. Grå permalink
  09 mars 2010 21:08

  I en sådan här svada måste man bara ta med Inkvisitionerna (ja, det fanns flera stycken, institutionen finns kvar idag under annat namn och ägnar sig nu istället mest åt att skydda präster anklagade för eller dömda för sexualbrott), folkmordet på Katarerna (medeltida hippies), och även häxbränningarna här i Sverige som utfördes med hänvisning till att Bibeln skulle gälla som Svensk lag.

  Bibeln förespråkar ganska många udda saker. Gamla testamentet: folkmord, slaveri, incest, stena folk som jobbar på sabbaten (söndag?), stena olydiga barn, homosexuella, tvinga våldtäktsoffer att gifta sig med förövaren.
  Nya testamentet förespråkar ännu underligare saker: evig tortyr för att tvivla, att slavar inte ska försöka bli fria, att hata sina föräldrar, att inte planera, låta andra ta på sig ens synder, att använda zombies, symbolisk kannibalism, att följa alla konstiga lagar från gamla testamentet och sitta och vänta på en undergång som borde varit här för ca 1900 år sedan.

  http://thethinkingatheist.com/bible_atrocities.html för referenser till dessa och än fler grymheter.

 10. 09 mars 2010 22:01

  Milde Herre Gud, bevare oss från kristfundamentalisternas raseri!

 11. 09 mars 2010 22:22

  En sak till; några som ofta och gärna talar om kristen etik är ju KD.

  Hur etiskt är det av dem att ta *sina* värderingar och etikettera just de egna värderingarna som ”kristna”?

  Om jag vore kristen socialist eller liberal skulle jag bli rosenrasande över denna gränslösa brist på respekt.

  Tur man inte är kristen…

 12. 09 mars 2010 22:30

  De påpekar ju dock att de är konservativa kristna. Men detta rosenraseri du beskriver känner jag så väl igen. Du kanske känner till Folkpartiet? De kallar sig liberala. Brrr.

 13. 09 mars 2010 22:40

  Apropå kristen etik och Tuve Skånberg – vad sägs om att bära falskt vittnesbörd, alltså att ljuga?

  Tuve Skånberg betitlade sig under en tid som ”professor”, eftersom han hade gästföreläst på någon amerikansk utbildningsinstans, och där fått titeln ”guest professor”, vilket förstås betyder något helt annat än professor i Sverige.

  Ändå använde han denna titel i Sverige.
  Lite skumt, inte sant?

 14. Mill permalink
  10 mars 2010 08:50

  Det är sådana här typiska missförstånd man reder ut med barnen på kateketundervisningen. (Luther var statskyrkans profet, lägg honom åt sidan.)

  Det finns kurser för vuxna också!

 15. 10 mars 2010 10:10

  Jag tycker att det vore väldigt kul om Caspian gick på en sådan katekesundervisning. Resultatet kanske inte skulle bli det avsedda, men intressant skulle det säkerligen bli.

  Caspian har gjort något som de flesta kristna sannolikt INTE har gjort – han har läst bibeln från pärm till pärm.
  Så innan ni kommenterar, ni som är kristna och läser detta, betänk att Caspian inte bara spekulerar fritt utifrån okunskap.
  Bara så att ni inte trampar i klaveret – igen.

 16. 10 mars 2010 11:26

  Wordness

  Jaja, jag blir väl en av de första ”kristna” att svälja betet och slänga in lite kritik. Håll till godo.

 17. 10 mars 2010 11:52

  Mill,
  Jag är inte särskilt bevandrad i katekesen, men vad är det jag missförstår? Tuve Skånberg skriver nostalgiskt om tiden då katekesen lärdes ut i skolan. Därför tar jag inte bara upp de tio budorden, utan även katekesens kommentarer. Men, som sagt, vad missförstår jag?

  Erik Thors,
  På din sida kommer du med mycket kritik. Tyvärr är inte mycket detsamma som bra. Du skriver till exempel följande:

  ”Bud 1 Kyrkan representerar Gud och är alltså inte detsamma som Gud. Det går i sig självt emot första budet att betrakta kyrkan som Gud. Kyrkan ska ifrågasättas, det är gott att ha omsorg om varandra och hjälpa varandra. Det gör man bland annat genom att brottas med teologiska frågor, men kanske bäst med praktiska ting. Gud som enda auktoritet innebär också frihet gentemot andra människor. Jag tolkar det som ett brytande av maktstrukturer snarare än uppehållande (frånsett Gud som jag ser som naturlagarnas ursprung och bör/skall vara en auktoritet, likt vetenskapens respekt för det studerade).”

  Din bild av kyrkan som representant för Gud, och därför ingen auktoritet, är fin. Det är dock inte så det fungerar i praktiken. Om man kritiserar kyrkan kritiserar man representanten för Gud, vilket i praktiken innebär att man kritiserar Gud. Jag vet inte hur många som dödats för detta.

  Att stjäla handlar egentligen inte så mycket om äganderätt. All äganderätt har ytterst Gud.
  Citat som detta är utmärkta motiv till att kristendomen absolut inte ska läras ut i skolor. Stöld är en kränkning av äganderätten. Att stjäla har inte med mycket annat att göra än just äganderätt, och sannerligen inte om Gud!

  I övrigt är det inte mycket kritik av substans och värde nog att ta upp här. Om du tycker att jag missat någonting essentiellt får du gärna lägga till mer specifika frågor här.

 18. Pyrrhus permalink
  10 mars 2010 13:00

  ”Anledningen till att de västliga demokratierna har varit så ekonomiskt framgångsrika ligger till mycket, mycket stor del i att man med våld, kolonialism och imperialism tryckt ned krafter som hotat, tvingat omvärlden på knä, för att de ska lyda en.”

  Håller med om texten som helhet, men det citerade är helt enkelt inte sant. Att den utvecklade delen av världen är utvecklad brukar somliga hävda beror på kolonialism.

  Kanada är en före detta koloni. Schweiz har aldrig haft några kolonier. Båda är bland världens mest utvecklade och välmående länder.

  Korea var också ett land som ofta var koloniserat, och vars invånare behandlades mycket illa av japanerna. Idag är ön uppdelad i två stater, en rik, en fattig. Förklaringen ligger i institutioner och samhällsmodeller.

  Att hävda att de koloniserande länderna tömde sina kolonier på alla resurser och att dessa länder därför är fattiga är snudd på ekonomisk analfabetism. Japan är ett land som i stort sett saknar naturresurser, och som ändå är långt mer utvecklat och välmående än valfri oljestat i Mellanöstern.

  Spanien och Portugal gynnades inte särskilt mycket av allt guld de tog hem från Sydamerika. Tvärtom, det ledde till inflation, och det spanska riket höll inte särskilt länge…

 19. 10 mars 2010 14:05

  Pyrrhus – Japan har aldrig varit koloniserat. Japan är tvärtom ett av de länder som verkligen har bedrivit rovdrift på sina grannländer.

 20. Adam permalink
  10 mars 2010 16:00

  Angående proffersostitelsaken.

  Jävla idiot. Om man ska representera kristendomen så får man ha lite standard på sig själv…

  Jag förstår din tveksamhet inför idén om att man ska ”frukta” Gud. Det finns djupare teologiska plan med det än att man ska vara rädd för Gud, men i grunden har jag också mycket svårt för uttrycket ”Gudsfruktan”. Den här Tuve Skånberg verkar ju vara en riktig kvitterskalle också. Inte den bästa sidan av kristendomen tyvärr.

  Men ändock tycker jag du är orättvis. För det första så tycker jag det är direkt förolämpande att du jämför Gud och Stalin. Gud är inte ens en person, eller ett objekt. Om vi kunde utse Gud till vår diktator skulle jag givetvis vara med på det: Gud är till sin natur det ultimata goda och KAN INTE GÖRA FEL. Om Han gör fel är han sålunda icke Gud och då behöver vi snarare diskutera Guds existens än om Han är god eller inte. Du gör med andra ord ett felaktigt antagande.

  Vidare pratar du om orginalkristendomen som den från 1800-talet (”Nej – Skånberg vill ha den klassiska kristna etiken. 1800-tal, tack!”) eller möjligtvis från Luthers tid, högst. Det är två antaganden som du drar här som är direkt felaktiga: 1. Att 1800-talet är den Kristna Kyrkans orginaltid (det hör du själv att det är fel) och att Luther med säkerhet hade rätt om även detta. Inte ens Lutheraner behöver tro på allt Luther skrev, vi har inte samma bil till honom som Katolikerna har till, säg, Påven…

  Och nu håller detta på att bli överdrivet långt, så jag lägger till endast detta: I en värd utan synd och skam skulle fler brott begås. En stor del av det som hindrar människan från att begå brott är vissheten om att det är fel och det är endast detta som synd är. En sak där vi förgripit oss mot människor eller mot Gud. Att säga att vi ska motverka Kristen etik är i stora mängder rent hyckleri. Den etik som du förespråkar är i sin grund Kristen. Att kärlek är viktigt, att man inte ska döda, att man inte ska stjäla är alla i grunden kristna värderingar här i västerlandet. De gamla grekerna, romarna, vikingarna och andra hedningar såg inte dessa saker som viktiga.

  Och jag blir direkt förolämpad att du tycker att kristendom är så tydligt sammankopplat med fascism att du inte ens förklarar den kopplingen.

  Förövrigt vill jag gratulera till en ypperlig artikel. Det är bland det bästa jag sett i vägen för kritik mot Kyrkan och jag har sett en hel del, tro mig. Jag tar hellre sån här kritik än ”Öööh, men Gud finns ju inte, idiot”. Gott arbete!

 21. 10 mars 2010 23:56

  Adam….

  Du argumenterar bra, men i en sak har du grundligt fel:

  ”Att kärlek är viktigt, att man inte ska döda, att man inte ska stjäla är alla i grunden kristna värderingar här i västerlandet. De gamla grekerna, romarna, vikingarna och andra hedningar såg inte dessa saker som viktiga.”

  Detta är en fantastisk missuppfattning som jag märker är ofta förekommande hos just kristna.

  Dessa grundläggande lagar, som inte är moraliska utan instinktiva, har alltid setts som civiliserade, mänskliga värderingar – inte kristna. Denna sorts värderingar fanns tusentals år före kristendomen.

  Jag har hört kristna som har påstått att kristendomen uppfann musiken också. Ungefär lika dumt.

  Du behöver för övrigt inte gå särskilt långt för att upptäcka att förbudet mot att stjäla eller döda fanns långt före kristendomen – de fanns i Torah, i de tio budorden.

  Men det är som sagt inte bibliska värderingar, utan allmänmänskliga värderingar som funnits i tiotusentals år.

 22. 11 mars 2010 19:21

  Adam,
  Jag hänger inte riktigt med i din världsbild. Du är kristen, men anser fortfarande att Gud är god per definition. Menar du att Bibelns beskrivning av Gud är felaktig, eller menar du att det är gott med folkmord, svartsjuka, kollektiv bestraffning, et cetera, så länge det utförs av ”rätt person”? Jag vet att Gud inte är en person i samma bemärkelse som du och jag är personer, men jag anser frågan vara berättigad.

  Självklart vet jag att kristendomen inte uppstod på 1800-talet. När jag talar om den klassiska kristna etiken är det utifrån Skånbergs argumentation. Jag upplever att han i hög grad vill tillbaka till 1800-talskristendom.

  Jag ber om ursäkt om jag förolämpat dig genom att inte tydligare förklara kopplingen mellan totalitära regimer och kristendomen. Till att börja med: se på kyrkans historia. Makt, makt och åter makt är vad du kommer finna. Kyrkan har alltid jobbat för att stärka sin centraliserade makt. Den protestantiska kyrkan kom som en motreaktion mot detta, men förbättrade inte saken i hög utsträckning. Kyrkan har alltid starkt framhållit tron på auktoriteter som viktig.

  Att inte ifrågasätta, utan att tro blint, förespråkas inte endast av maktorganisationer som kyrkan, utan även av Jesus. ”Jesus sade till honom: ’Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror’.” – Joh 20:29

  Tack för ditt avslutande beröm! Jag måste kontra med att säga att din kommentar är bland den mer genomtänkta kommentar jag fått i diskussioner kring kristendom.

 23. 12 mars 2010 11:41

  Bra att du ser skillnad på olika typer av kristendom liksom det finns olika typer av liberaler t.ex. Du har rätt i att kristendomen så ofta missbrukat makt och auktoritet och jag kan bara tycka att det är tråkigt. Det är nog riktigt att inte ens protestantismen lyckats göra någon större förändring i detta. Din kritik är på många sätt bra och riktig.
  Sedan tycker jag det är intressant att du som piratsympatisör kritiserar mitt resonemang om äganderätten. Är det inte en poäng i piratpartiet att äganderätt och upphovsrätt handlar om att skydda människan, inte att det ska användas i exploatering eller utpressning? Alltså till skydd för mänskliga rättigheter som mat och husrum t.ex.

 24. 12 mars 2010 18:13

  Erik Thors,
  Äganderätt handlar om att skydda människan; att befästa och konstatera en grundläggande rättighet för alla människor, så att ingen må kränkas medelst stöld, egenmäktigt förfarande eller dylikt. Upphovsrätt är en inskränkning i äganderätten: ett monopol på tankar, idéer och kultur. Det handlar inte om att skydda människan i stort, utan är ett undantag i äganderätten, till följd av en tanke att samhället mår bäst av vissa monopol.

  Upphovsrätt och äganderätt ska absolut inte blandas ihop. Äganderätt är en mänsklig rättighet, och en grundprincip för alla fungerande samhällen. Upphovsrätten är ett konstruerat monopol och en inskränkning i den rätten. Hur du kopplar detta till mat och husrum förstår jag inte.

 25. Pyrrhus permalink
  12 mars 2010 21:10

  ”Pyrrhus – Japan har aldrig varit koloniserat. Japan är tvärtom ett av de länder som verkligen har bedrivit rovdrift på sina grannländer.”

  Jag vet. Det jag avsåg med Japan är att naturresurser inte nödvändigtvis är vad som gör ett land rikt, och tog då Japan som exempel, då de närmast saknar naturresurser. Naturresurser är inte alls nödvändigtvis en välsignelse. Fråga araberna eller kongoleserna.

  Att Japan under historien rovplundrat sina grannländer stämmer också. Men det är inte det som gjort det till ett välmående land – Japan var grundligt besegrat efter andra världskriget och intog under några decennier samma roll som Kina har idag. Dvs som ett globalt fabriksgolv.

 26. 25 april 2010 18:59

  Jag måste medge att jag inte läst igenom hela detta ditt inlägg, men tillräckligt mycket för att invända mot din definition av ordet ”frukta”, vilken faktiskt är felaktig och därmed försvagar hela din argumentation. ”Frukta Gud” betyder nämligen inte ”fruktan” i bemärkelsen ”vara rädd för”.

 27. 25 april 2010 19:06

  Jag är medveten om att fruktan har fått betydelsen av vördnad, men jag anser att mitt resonemang fortfarande håller. Det är ingen som helst tvekan, om man läst Bibeln, om att fruktan inför Gud är detsamma som respekt, eller vördnad, inför Gud – samma typ av vördnad som inför en maffiaboss, eller någon annan med full befogenhet att när som helst döda dig.

 28. 25 april 2010 19:56

  Faktum är att betydelsen av ordet ”gudsfruktan” är en helt annan, som varken behöver ha med rädsla eller vördnad att göra (vad det nu skulle vara för särskilt fel med lite vördnad här i världen kan jag förstås inte förstå).
  Tittar man i en vanlig synonymordbok finner man följande:
  gudsfruktan – fromhet; religiositet; gudaktighet; kyrksamhet.

 29. branderudanders permalink
  23 augusti 2010 10:48

  Hej! Jag heter Anders och hittade din blogg via Google.

  Jag ska kommentera lite av det du skrivit. En del av dina verser är felöversatta och stämmer inte alls. Skaparen straffar inte kommande generation för deras faders missgärning. Jag rekommenderar dig att lära dig hebreiska istället för att förmedla felöversättningar.

  ” Frukta och älska Gud, sätta all tro och lit till honom. Vad innebär det i praktiken? Ja, det innebär förstås att om man följer det bokstavligt ska man inte ifrågasätta Gud. Eftersom kyrkans är Guds ställföreträdande på jorden blir det därför naturligt att – om man följer detta – inte ifrågasätta kyrkan.Alltså: Lyd auktoriteten!”

  Först och främst ”Moseböckerna” är relevanta av följande anledning:
  Vidare går det att bevisa – med formell logik baserat på vetenskapliga premisser att Skaparens Instruktioner finns i ”Moseböckerna” samt att Dennes syfte med mänskligheten är att de ska praktisera de Instruktionerna. [Klicka på påståendet för belägg.]

  Det finns cirka 613 direktiv, inte endast 10. Skulle kyrkan vara Skaparens ställföreträdare?
  En del kristna läser detta och jag tänker kommentera med dem i åtanke..

  [Att skilja åt] Den historiska personen som det står skrivet om i originalversionen som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” hette Ribi [det var hans titel] Yehoshua. Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”.

  Ribi Yehoshuas – Messias – ursprungliga undervisning var i enlighet med direktiven i ”Moseböckerna” och den förvrängdes sedan av hellenister [not 1]. Den förvrängda undervisningen finns nu att läsa i ”Matteusevangeliet”. Ribi Yehoshuas – Messias – efterföljare hette Netzarim [försvenskat till ”nasaréer”] och de gjorde sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna” icke-selektivt; och för att följa Messias idag krävs det att man gör sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna”. [not 2]

  Paulus blev avskuren från Netzarim pga. att hans lära stred mot ”Moseböckerna”.
  Den judiska Bibeln är inte irrelevant och har inte en dålig moral. Den kristna kyrkan var alltid i strid med Netzarim – de var varandras antiteser. [not 2]

  Den kristna kyrkan strider emot ”Moseböckerna” och har dess anhängare är således inte inkluderade i Skaparens förbund med Bibliskt-definierade Israel.

  ”Moseböckerna” är tydligt formulerade för att motverka maktmissbruk. Det finns ett klart direktiv att man inte ska lägga till direktiv eller ta bort direktiv från ”Moseböckerna”. Det står att man ska älskar Skaparen av hela sitt hjärta, själsliv och allt. Man ska älska Skaparen med sitt intellekt.- man ska inte följa ledare som sätter fokus på sig själva istället för på Skaparen. Man ska inte följa en ledare som undervisar mot direktiven i ”Moseböckerna”.

  Det är tydligt i den judiska Bibeln att alla människor gör fel. Det är ett direktiv från Skaparen att man inte ska följa majoriteten när den gör något som strider mot Torah. Den judiska Bibeln värdesätter endast ledare som vände folkets fokus på Skaparen och inte på sig själva. Moses var olydig Skaparen vid ett tillfälle och fick således inte komma in i det som nu är Israel. Torah – finns tillgänglig för alla – läs ”5 Mosebok” 30:11-14 – som gör sitt bästa att praktisera direktiven i Torah – ”Moseböckerna” inklusive logiska mishpat [3].

  Not 1: http://bloganders.blogspot.com/2010/07/matteus-517-20-i-den-ursprungliga.html
  Not 2: Alla uttalanden bevisade på www (punkt) netzarim (punkt ) co (punkt ) il
  3.Se ”Glossaries” på sidan på not 2.

 30. 23 augusti 2010 11:55

  Det var en hemskt stor mängd text som inte hade någonting med mitt inlägg att göra. Vad ville du säga?

  Bortsett från att det du skriver inte har någon koppling till mitt inlägg, verkar det heller inte ha någon koppling till verkligheten.

  Kreationister som använder sig av felaktiga grundpremisser och idiotsidor som källa för att ”logiskt” bevisa Guds existens göre sig icke besvär. Jag läste ett par inlägg på din blogg, om varför Gud skulle finnas samt varför gamla testamentet är den sanna läran.

  Du har aldrig studerat logik, inte sant?

  Baserat på din argumentation är du en kreationistisk fundamentalist som med alla tillgängliga medel försöker rättfärdiga en irrationell tro.

Trackbacks

 1. Gud bevare oss för Tuve Skånberg! « Caspian Rehbinder

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: